Autor Wątek: Przedmiotowy System Oceniania.  (Przeczytany 4726 razy)

nauczyciel

  • Administrator
  • Aktywny użytkownik
  • *****
  • Wiadomości: 222
Przedmiotowy System Oceniania.
« dnia: Wrzesień 16, 2015, 21:02:47 »
Oceny końcowe.

1. Ocenę na koniec pierwszego semestru ustala się na podstawie średniej ważonej wszystkich ocen uzyskanych w trakcie pierwszego semestru. Propozycji oceny semestralnej nie wlicza się do średniej. Średnia ważona zostaje zaokrąglona do liczby całkowitej od 0,5 włącznie w górę.

2. Ocenę na koniec roku ustala się na podstawie średniej ważonej wszystkich ocen uzyskanych w trakcie całego roku szkolnego. Propozycji oceny rocznej nie wlicza się do średniej. Średnia ważona zostaje zaokrąglona do liczby całkowitej od 0,5 włącznie w górę.

Oceny cząstkowe.

1. Stopnie można uzyskać wyłącznie za prace oddane do oceny na szkolny serwer.
2. Uczeń obecny na zajęciach, który nie oddał pracy uzyskuje ocenę niedostateczną.
3. Wyniki prac są publikowane na stronie pracowni po oddaniu prac we wszystkich klasach równoległych. Publikacja zawiera uzasadnienie wystawionej oceny.
4. Wszystkie prace wykonane niesamodzielnie są oceniane niedostatecznie.
5. Uczeń dający ściągnąć otrzymuje ocenę niedostateczną.
6. Za oddaną, samodzielnie wykonaną pracę nie można otrzymać oceny niedostatecznej. Praca musi jednak zawierać jakiekolwiek elementy określone w kryteriach oceny prac.
7. Oceniane są wszystkie prace podpisane. Prace niepodpisane są niczyje.
8. W zależności od stopnia trudności zadania ocena maksymalna za pracę może być oceną 5 lub 6. Za wynik maksymalny nie można dostać oceny niższej niż 5.
9. Skala trudności prac musi umożliwiać uzyskanie oceny celującej na koniec roku w przypadku napisania wszystkich prac na ocenę maksymalną. Punkt ten nie dotyczy klas maturalnych.
10. Oceniane są wyłącznie prace przesłane na podany na lekcji adres.
11. W sporadycznych przypadkach, jeżeli na podstawie zbiorczych wyników nauczyciel uzna, że praca była za trudna, wystawione oceny zostają wpisane do dziennika wyłącznie uczniom, którzy się na nie zgadzają. Niewstawiona ocena jest wpisywana do dziennika, nie liczy się do średniej ale eliminuje ucznia z dyskusji o możliwości uzyskania w trakcie roku szkolnego oceny celującej (ale nie wyklucza wystawienia mu takiej oceny).
12. Wysokość ocen jest zgodna z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i są to wyłącznie: 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
13. Uczeń nieobecny na zajęciach nie musi pisać pracy, którą pisała klasa. Nieobecność jednak nie jest usprawiedliwieniem braku wymaganej wiedzy i umiejetności na kolejnych zajęciach.

Odpowiedzi ustne.

1. W sporadycznych przypadkach dopuszcza się wystawienie oceny za odpowiedź ustną na lekcji.
2. Odpowiedzi ustne są nieobowiązkowe - na ochotnika.
3. Oceniana jest tylko pierwsza osoba, która się zgłosiła. Jeśli naraz zgłosiło się kilka osób, wszyscy piszą treść swojej odpowiedzi na kartce.
4. Oceny za odpowiedzi ustne to wyłącznie 5 lub 6. Odpowiedzi nieprawidłowe nie są oceniane.
5. O tym czy ocena to 5 czy 6 decyduje skala trudności pytania. Ocena ta jest ogłaszana przed zadaniem pytania.

Reklamacje.

1. Uczeń ma 2 tygodnie na zareklamowanie wystawionej oceny od momentu opublikowania wyników.
2. Reklamacja polega na sprawdzeniu czy oddana praca jest oceniona zgodnie z kryteriami oceniania pracy.
3. Jeżeli ocena jest niezgodna z kryteriami musi zostać zmieniona.
4. Po upływie 2 tygodni od ogłoszenia wyników reklamacje nie będą rozpatrywane.
5. Jeżeli uczeń jest chory lub nie może się osobiście skontaktować, uznawane będą reklamacje złożone przez dziennik elektroniczny Librus.

Poprawa oceny końcowej.

1. Przed zakończeniem każdego semestru, w czasie lekcji, każdy uczeń może poprawić jedną, najgorszą ocenę uzyskaną w trakcie trwania tego semestru. Poprawa jest jednorazowa.
2. Termin i temat pracy poprawkowej wyznacza nauczyciel.
3. Jeżeli uczeń poprawi ocenę, stara ocena zostaje usunięta a na jej miejsce zostaje wpisana nowa ocena.
4. Waga oceny z pracy poprawkowej wynosi 2.
5. Poprawianie ocen w dzienniku odbywa się na ostatniej lekcji w semestrze podczas wystawiania ocen półrocznych lub rocznych.
6. Jeżeli uczeń posiada niewystarczającą ilość (mniejszą niż 3) ocen cząstkowych w semestrze, ocena z pracy poprawkowej zostaje wpisana jako ocena cząstkowa. W tej sytuacji żadna ocena nie zostaje poprawiona.

Zwolnienia.

1. Uczeń nie musi pisać sprawdzianu jeśli ma usprawiedliwione nieobecności na minimum trzech zajęciach poprzedzajacych sprawdzian.
2. Na lekcji nie mają zastosowania szczęśliwe numerki, nieprzygotowania, usprawiedliwienia od rodziców. Odpowiedzi ustne są bowiem na ochotnika a z pracy na lekcji czy sprawdzianu nic ucznia nie zwalnia.
3. Uczeń niedysponowany może ten fakt zgłosić i udać się po pomoc do gabinetu lekarskiego, pod którego opieką pozostanie. Jeśli wróci musi wziąć pełny udział w zajęciach.
4. Nieobecność na poprzednich lekcjach nie zwalnia z koniecznej znajomości przerobionego materiału.
5. Praca na lekcji na ocenę nie ma statusu klasówki i nie będą na nią rezerwowane terminy w dzienniku klasowym.